జలవిద్యుత్ కేంద్రాలు (విదేశాలలో)

ప్రాజెక్ట్ (10)

పోసో I హైడ్రోపవర్ స్టేషన్, ఇండోనేషియా

హైడ్రాలిక్ గేట్లు, గ్యాంట్రీ క్రేన్, ఫిక్స్‌డ్ వించ్ హాయిస్ట్

ప్రాజెక్ట్ (9)

నామ్ ఓయు నది క్యాస్కేడ్2 జలవిద్యుత్ స్టేషన్, లావోస్

ట్రాష్ రాక్, రేడియల్ గేట్

ప్రాజెక్ట్ (11)

నామ్ ఓయు నది క్యాస్కేడ్2 జలవిద్యుత్ స్టేషన్, లావోస్

ట్రాష్ రాక్, రేడియల్ గేట్

ప్రాజెక్ట్ (12)

కాచి జలవిద్యుత్ కేంద్రం, కోస్టారికా

హైడ్రాలిక్ గేట్లు, హాయిస్ట్‌లు